Trójaiak Pannoniában?

Forrás: 
alfahir.hu

A magyar történeti krónikák egybehangzó állítása szerint Attila király fővárosa Sicambria volt, amelyet még a trójai menekültek alapítottak. A középkorban még jól ismert történetet Toursi Gergely jegyezte fel, aki a Frankok története (Gesta regum Francorum) című munkájában összegezte a 720. körül még ismert régi elbeszéléseket.

A magyar krónika

A magyar Képes Krónika a következő történetről tudósít: „Jáfet fiai ezek : Gomer, kiről a galatákat, a későbbi gallokat nevezték el, akik Franciaország népe, Priamos első trójai király fiának, Parisnak fia, Francio után kapták ezt a nevüket; Trója pusztulása után először Pannóniába jöttek, melyet hajdan, Nagy Sándor idejében, Felső Görögországnak neveztek, erős várost alapítottak Syccan hegye alatt, az Ister folyamánál, melynek német neve Duna; Syccan hegyéről a várost Syccambriának hívták, és négyszáz esztendeig időztek itt Krisztus megtestesülése előtt; végül a keleti népektől való féltükben átköltöztek nyugatra…”

A nyugati változat

A Frankok történetében azt olvashatjuk, hogy Kisázsiában volt egy nagy város, Trója, melyet Iliumnak is neveztek, ahol Aeneas uralkodott. Lakói erősek és bátrak voltak, szembenéztek a görögök támadásaival. Hosszú, tíz éves küzdelem után a görögök kerekedtek felül és akkor a trójaiak egy része menekülni kényszerült hazájából. Két nagy csoport indult útnak, ez egyik, Aeneas királyuk vezetésével Itáliába ment, a másik csoport pedig 12 ezer fővel a Tanaisz-folyóhoz vonult, majd onnan továbbhajózva elérték a Moeoti-mocsarakat, amely Pannonia határán húzódott. Ott egy várost alapítottak, amelyet Sicambriának neveztek el, majd ott megerősödtek.

sci

Alamanok támadása

A római Valentinianus császár idején a trójaiak háborúba keveredtek az alamanokkal, akik vereséget szenvedtek és elmenekültek a Moeoti-mocsarak közé. A császár parancsot adott, hogy aki bemerészkedik a mocsarak közé és elzavarja onnan az alamanokat, azt minden tehertől megszabadítja. Amikor a trójaiak meghallották ezt, a rómaiakkal együtt bemerészkedtek a mocsaras vidékre, megtámadták az alamanokat, levágták őket kardjukkal. Azután a trójaiak Valentianus császártól a frank nevet kapták.

Trójai menekültek

Próbáljuk meg beazonosítani a frank történetben szereplő személyeket és földrajzi neveket. Aeneas jól ismert trójai származású Vergilius eposza, az Aeneis alapján, aki szerint a híres trójai herceg vezette a trójai menekülteket új hazába. Az ő útvonaluk jól feltérképezett a régi mondák révén. A menekültek másik szárnyáról azonban csak töredékes adatok szólnak, ráadásul a középkori nyugati krónikák is tele vannak hibás elemekkel. A trójaiak a Tanaisz, vagyis a Don-folyó felé menekültek, ami a Boszporusz szoroson át megközelíthető. Az azonban nem világos, hogyan jutottak el onnan a Moeti-mocsarkahoz, amely a leírás szerint Pannonia szélén volt. Ez talán a későbbi Moesia-tartományban lehetett, az Al-Duna területén. A frank történetben nem volt ismert, hogy hol is épült meg Sicambria, csak halvány ismereteik voltak, hogy valahol Pannonia környékén lehetett, ezzel szemben a magyar krónikák pontosan megmondják, hogy hol helyezkedett el az ősi város.

Alánok és hunok

Vajon milyen történeti eseményre utalhat a Valentianus császárhoz köthető történet? Talán a Kr. u. 4. század végére, amikor a hunok maguk előtt űzték az alamanokat, vagyis a gótokat és az Al-Duna vidékén heves harcok folytak mind a rómaiak és a gótok, mind a hunok és a gótok között. Ez az időszak II. Valentianus (371-395) császár idejére esett, amikor megindult Balambér (magyar: Berend) európai hadjárata és ennek keretében elűzték a gótokat régi lakóhelyükről. Azok a bizonyos frankok talán az alánok lehettek, akik a hunokkal szövetségben érkeztek meg Európába, letelepedtek a mai Franciaország területén, magukkal hozták ősi mondájukat, amely az idők folyamán elhalványult. Elképzelhető, hogy tőlük származik a trójai történet és Sicambria alapításának mítosza.

OB

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya